Skip to content

Privacy Statement

Onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met VOC B.V. Wij vinden uw privacy heel belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom wij dit doen. Ook kunt u lezen welke maatregelen wij nemen om uw privacy te respecteren.

Wie is VOC.B.V. ?
VOC.B.V. is een serviceprovider die via een intermediair de backoffice van verzekeringsproducten verzorgt van garagebedrijven.
Als Gevolmachtigd Agent hebben wij de bevoegdheid om namens verzekeraar op te treden. Alle werkzaamheden waaronder verzekeringsaanvragen in behandeling nemen en beoordelen, premie vaststellen en incasseren en het tijdig en adequaat afhandelen van schades worden door ons in samenwerking met verzekeraar uitgevoerd.

Wat zijn persoonsgegevens?
Om een verzekering voor u te kunnen afsluiten, deze te beheren en administreren, alsmede om een schademelding af te kunnen afwikkelen, is het nodig dat wij uw persoonsgegevens verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een natuurlijk persoon en maakt dat een persoon kan worden herleid. De persoonsgegevens die wij opvragen zijn afhankelijk van het product. Zo is voor het afsluiten van een autoverzekering een kenteken nodig, maar een kenteken is uiteraard niet nodig voor aangaan van een opstalverzekering.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij van u?
Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van de verzekering die u wenst af te sluiten, dan wel de schade die uw claimt . De persoonsgegevens zijn onder te verdelen in verschillende categorieën:

Persoonsgegevens
Binnen deze categorie kunt u denken aan identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken. Een opsomming van enkele persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.

Bijzondere persoonsgegevens
VOC B.V. heeft niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, behoudens eventuele bijzondere persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?
Wij krijgen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u of via uw tussenpersoon.

Verwerkingsdoelen
Voor het aangaan en uitvoeren van een verzekering ontvangen wij uw persoonsgegevens in de meeste gevallen via uw tussenpersoon. De gegevens die wij ontvangen gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten.
 • Het inschatten en beheersen risico’s.
 • Fraude- en misbruikbestrijding.
 • Uitvoeren van marketingactiviteiten.

Bij het verwerken van persoonsgegevens is rekening gehouden met de AVG genoemde grondslagen:

 • Noodzakelijk voor het verwerken van een overeenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke, of wanneer hier op geen beroep kan worden gedaan – toestemming van de betrokkenen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bezoekt u onze website dan worden er geen cookies geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Met andere woorden, wij zetten geen cookies.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in en om het bedrijfspand als binnen en buiten onze netwerkomgeving. VOC kan beschikken over een back-up (reservekopie) van de bestanden op in de netwerkomgeving, zodat er in geval van het per ongeluk verwijderen van een document of een computer crash geen gegevens verloren gaan. Wanneer gegevens worden opgeslagen worden ze echter onzichtbaar voor het operationele proces. Mocht er ondanks de door ons genomen maatregelen toch een datalek ontstaan die een risico kan vormen voor uw privacy, wordt deze binnen 72 uur gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de werkzaamheden die wij uitvoeren. Of zolang dat verplicht is op grond van de wet. Hoe lang bepaalde gegevens bewaard blijven is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Binnen VOC
Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • De medewerkers van VOC die uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Bedrijven waarmee wij samenwerken
 • Hulpverleners

Wij geven uw persoonsgegevens ook door aan de partijen waarmee wij samenwerken. Dit betreft verzekeraars waar mee wij zaken doen en uw tussenpersoon. Ook kan het zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan een door ons ingeschakelde schade-expert, dan wel een door ons, in overleg met u gekozen schadehersteller. Met deze partijen maken wij uitgebreide afspraken om uw privacy te borgen. De afspraken met deze partijen leggen we vast in verwerkersovereenkomsten.

Toepasselijke privacy wet- en regelgeving
Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij ons aan alle (Europese) wet- en regelgeving om uw privacy te beschermen. Het gaat om de volgende wetten en regels:

 • De Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG)
 • De Uitvoeringswet AVG
 • De Gedragscode Verwerking Persoonspersoonsgegevens Verzekeraars (GVPV)
 • Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI)
 • Gedragscode Persoonlijk Onderzoek

Wat zijn uw rechten?
Als klant hebt u het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u ontvangen. Daarnaast hebt u ook nog andere rechten die hieronder worden toegelicht:

Persoonsgegevens inzien
U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. En wij brengen hiervoor geen kosten in rekening. Echter verstrekken wij geen inzage van onze interne communicatie, dat valt buiten uw recht om persoonsgegevens in te zien.

Persoonsgegevens aanpassen of aanvullen
Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens van u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan hebt u het recht om deze door ons te laten corrigeren. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen willen werken met uw correcte gegevens.

Persoonsgegevens wissen
Wilt u niet langer dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. U hebt dit recht als:
Wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om onze doelen te bereiken;
U uw toestemming voor het gebruik intrekt;
U gegrond bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
Wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben gebruikt; en er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens te wissen.

Gebruik van uw persoonsgegevens beperken
Eerder in deze privacy statement beschreven wij hoe wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten. U kunt hiervan gebruik maken als u vindt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • Onjuist zijn;
 • Door ons onrechtmatig worden gebruikt;
 • Niet langer nodig zijn voor het bereiken van onze doelen;
 • Als u bezwaar maakt tegen het gebruik en wij uw bezwaar nog in behandeling hebben.

Persoonsgegevens overdragen aan uzelf of een derde
Wilt u een beroep doen op uw recht om een kopie van uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde, dan voeren wij uw verzoek uit. U hebt dit recht alleen als wij uw persoonsgegevens gebruiken met uw toestemming. Dit recht gaat alleen om persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt gegeven.

Vragen of klachten?
Zoals beschreven proberen wij zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over de wijze waarop VOC omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op met ons op. Ook indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken, vernemen wij dat graag van u.
Wij zijn bereikbaar per mail via: info@vocnederland.nl. Indien u in het onderwerp vermeld dat het een vraag of klacht inzake de AVG betreft, neemt de directie van VOC contact met u op. U kunt uiteraard ook per post contact met ons opnemen via:

VOC
Postbus 30
1687 NG Wognum.
Mocht u zich tot slot alsnog niet kunnen vinden in de wijze waarop wij gegevens verwerken of bent u blijvend ontevreden over een van onze verwerkingen, dan kunt u met uw klacht ook terecht op de website van de AP, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Tot slot
VOC kan haar privacyverklaring altijd aanpassen. Dit doen we bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij een verandering in onze bedrijfsvoering, in de wet of rechtspraak. Wij doen ons uiterste best de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen.

Back To Top